Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - projekt


Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT
POZNAŃ 12.03.2017

My, Naród w trosce o byt i przyszłość Polski, w poczuciu swojego niezbywalnego prawa do samostanowienia, biorąc na świadka Boga Wszechmogącego, ustanawiamy niniejszą Konstytucję jako prawa podstawowe dla Rzeczpospolitej Polskiej.

I. Prawa kardynalne

Art. 1

1. Polska jest Rzecząpospolitą.
2. Rzeczpospolita Polska jest wspólnym dobrem pokoleń minionych, obecnych i przyszłych.

Art. 2

1. Władza w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej Naród sprawuje za pomocą organów.
W zakresie władzy ustawodawczej są nimi Sejm i Senat, władzy wykonawczej – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, władzy sądowniczej – Sąd Najwyższy i sądy powszechne.

Art. 3

1. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
2. Rzeczpospolita Polska strzeże suwerenności Narodu oraz niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium.
3. Rzeczpospolita Polska sprawuje prymat i pełnię władzy na swoim terytorium, prowadzi samodzielną politykę wewnętrzną i zagraniczną.

Art. 4

1. Podstawę i granicę wszelkich działań Rzeczypospolitej Polskiej stanowi prawo.
2. Działalność organów władzy i administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej leży w interesie publicznym i jest proporcjonalna do celu.
3. Organy administracji publicznej i osoby prywatne działają w dobrej wierze.
4. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.
5. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej mu przez organ administracji publicznej wskutek czynności urzędowej sprzecznej z prawem lub podjętej w złej wierze.

Art. 5

1. Wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej są równi wobec prawa.
2. Życie, wolność i własność obywateli Rzeczypospolitej Polskiej jest przedmiotem szczególnej ochrony prawa.
3. Pozbawienie obywatela Rzeczpospolitej Polskiej wolności może nastąpić wyłącznie w związku z popełnieniem przezeń czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę i na podstawie orzeczenia sądu, chyba że został schwytany na gorącym uczynku.
4. Małoletni do lat 18 pozostają pod władzą rodzicielską lub opiekuńczą. Odjęcie rodzicom władzy rodzicielskiej lub jej ograniczenie może nastąpić tylko w drodze orzeczenia sądowego, z powodu
popełnienia na szkodę małoletniego czynu zabronionego.
5. Pozbawienie albo ograniczenie własności może nastąpić wyłącznie na podstawie lub w wykonaniu orzeczenia sądu.
6. Obywatel ma prawo do obrony swojego życia, zdrowia i mienia oraz życia, zdrowia i mienia swoich najbliższych wszelkimi dostępnymi środkami. Prawo to może podlegać ograniczeniom w stosunku obywateli, wobec których stwierdzono zaburzenia psychiczne i obywateli, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa z użyciem przemocy. Szczegółowy zakres przedmiotowych ograniczeń określa ustawa.

Art. 6

Każdy ponosi odpowiedzialność za siebie i przyczynia się wedle własnych sił do wykonywania zadań państwa i społeczeństwa.

Art. 7

1. Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma zapewnioną ochronę państwa zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
2. Obcokrajowcy i bezpaństwowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystają z praw i wolności oraz wypełniają powinności na równi z obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli Konstytucja, ustawy i porozumienia międzynarodowe nie stanowią inaczej.
3. Rzeczpospolita Polska otacza opieką Polaków nie będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z kulturą narodową i językiem polskim.

Art.8

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 9

1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
2. Kościół rzymsko-katolicki, będący kościołem przeważającej większości Narodu, zajmuje w Rzeczpospolitej Polskiej naczelne miejsce wśród równouprawnionych kościołów i związków wyznaniowych.
3. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
4. Kościoły i inne związki wyznaniowe rządzą się własnymi prawami, które jednak nie mogą stać w sprzeczności z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Wszyscy mieszkańcy Rzeczypospolitej Polskiej mogą wykonywać przepisy właściwego kościoła lub związku wyznaniowego oraz sprawować przewidziane w niej obrzędy zarówno prywatnie, jak i publicznie, o ile nie stanowią one czynów zabronionych przez ustawę, nie sprzeciwiają się porządkowi publicznemu ani obyczajności publicznej.
6. Nikt nie może być zmuszony do udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych, chyba że pozostaje pod władzą rodzicielską lub opiekuńczą.
7. Nikt nie może uchylać się od spełnienia obowiązków publicznych z powodu swoich wierzeń religijnych.

II. Władza ustawodawcza

Art. 10

1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa się z 200 posłów wybranych na cztery lata w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, równym i tajnym.
2. Prawo wybierania posłów ma każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który w dniu wyborów ukończył 18 lat, korzysta z pełni praw cywilnych i zamieszkuje w okręgu wyborczym w dniu wyborów.
3. Prawo wybieralności na posła ma każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który w dniu wyborów ukończył 26 lat i korzysta z pełni praw cywilnych.
4. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbywają się w sposób zgodny z zasadą proporcjonalności, przy wykorzystaniu metody pojedynczego głosu przechodniego.

Art. 11

1. Nie można łączyć mandatu poselskiego z urzędem Prezydenta Rzeczypospolitej, ministra, wiceministra i sekretarza stanu, wojewody i sędziego.
2. Nie można łączyć mandatu poselskiego z członkostwem w organach stanowiących lub wykonawczych samorządów terytorialnych wszystkich szczebli.
3. Poseł obejmujący płatną służbę w administracji państwowej, administracji samorządowej lub stanowisko sędziego traci mandat.

Art. 12

Ważność wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza Sąd Najwyższy.

Art. 13

1. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu.
2. Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej.
3. Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na posła ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten czas bieg przedawnienia w postępowaniu karnym.
4. Poseł może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. W takim przypadku nie stosuje się przepisów ust. 2 i 3.
5. Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Art. 14

1. Poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności politycznej przez wyborców w drodze referendum w sprawie odwołania posła.
2. Referendum w sprawie odwołania posła odbywa się w okręgu, w którym poseł został wybrany, z inicjatywy Obywateli zapisanych w spisie wyborców w przedmiotowym okręgu w liczbie nie mniejszej do liczby głosów otrzymanych w wyborach do Sejmu RP przez posła, którego dotyczy referendum.
3. Jeżeli w referendum w sprawie odwołania posła wzięło udział więcej niż dwie piąte uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.

Art. 15

Poseł nie może na swoje ani na obce imię kupować ani dzierżawić mienia państwowego, ani przyjmować zamówień rządowych na dostawy lub roboty. W razie stwierdzenia orzeczeniem Sądu Najwyższego naruszenia niniejszego artykułu, poseł traci mandat.

Art. 16

1. Posłowie otrzymują diety określone regulaminem Sejmu.
2. Posłowie nie otrzymują innego wynagrodzenia poza dietami.

Art. 17

1. Pierwsze posiedzenie Sejmu zwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej 30 dnia od ogłoszenia wyników wyborów. Sejm wybiera ze swego grona Marszałka i wicemarszałków, którzy składają ślubowanie na ręce Prezydenta.
2. Posłowie składają ślubowanie na ręce Marszałka Sejmu.
3. Pozostałe posiedzenia Sejmu zwołuje Marszałek, z inicjatywy własnej lub na żądanie co najmniej pięćdziesięciu posłów. W tym drugim przypadku musi uczynić to w przeciągu dwóch tygodni .
4. Obrady Sejmu są jawne. Sejm może uchwalić tajność obrad, jeżeli wymaga tego dobro państwa.
5. Porządek prac Sejmu, rodzaj i liczbę komisji określa regulamin uchwalony przez Sejm.

Art. 18

1. Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość.
2. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi
3. Ustawa uchwalona przez Sejm zyskuje moc obowiązującą w czasie przez nią samą określonym, nie wcześniej jednak niż po podpisaniu jej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
4. Ustawa zmieniająca system podatkowy, wprowadzająca opłaty publiczne, albo nakładająca inne, powszechnie obowiązujące obciążenia finansowe, wchodzi w życie najwcześniej po dwunastu miesiącach od jej uchwalenia.
5. Ratyfikacja i wypowiedzenie umowy międzynarodowej następuje w drodze ustawy.

Art. 19

1. Ustawa ustala corocznie budżet państwa.
2. Budżet państwa powinien być zrównoważony we wpływach i wydatkach.
3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia corocznie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni.
4. Wniosek w przedmiocie udzielenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej absolutorium przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej właściwa komisja sejmowa.

Art. 20

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi i obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w liczbie nie mniejszej niż 50.000.
2. Prezydentowi przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej wyłącznie w odniesieniu do ustawy budżetowej.

Art. 21

1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa się z senatorów i jest powoływany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na okres kadencji Sejmu.
2. W skład Senatu wchodzą:
a) marszałkowie województw,
b) prezydenci miast: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Szczecina, Lublina, Katowic i Bydgoszczy.
c) rektorzy: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Warszawskiej.
d) Senatorowie powołani imiennie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w liczbie nie większej niż 10.

Art. 22

1. Pierwsze posiedzenie Senatu zwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej 30 dnia od ogłoszenia wyników wyborów do Sejmu.
2. Senatorowie składają ślubowanie na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Pozostałe posiedzenia Senatu zwołuje Wiceprezydent, z inicjatywy własnej lub na żądanie co najmniej dziesięciu senatorów. W tym drugim przypadku musi uczynić to w przeciągu dwóch tygodni .
4. Obrady Senatu są jawne. Senat może uchwalić tajność obrad, jeżeli wymaga tego dobro państwa.
5. Porządek prac Senatu, rodzaj i liczbę komisji określa regulamin uchwalony przez Senat.
6. Kadencja Senatu rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia i trwa do czasu zebrania się senatorów na pierwsze posiedzenie następnej kadencji.

Art. 23

Art. 13, 15 i 16 stosuje się odpowiednio w stosunku do Senatorów.

Art. 24

1. Uchwaloną ustawę Sejm niezwłocznie przekazuje Senatowi, który w terminie 30 dni podejmuje uchwałę w sprawie jej zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu ustawy Senat przekazuje ją niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Jeśli Senat w terminie 30 dni nie podejmie uchwały o której mowa w ust. 1, Sejm przekazuje uchwaloną ustawę Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W razie odmowy zatwierdzenia ustawy Senat przekazuje ją niezwłocznie Sejmowi. Jeśli Sejm nie odrzuci poprawek Senatu, przekazuje ustawę Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Do odrzucenia poprawek Senatu niezbędna jest większość dwóch trzecich głosów obecnych posłów. W razie odrzucenia poprawek Senatu Sejm przekazuje ustawę Prezydentowi.
5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisuje ustawę w terminie 14 dni od przekazania mu jej przez Sejm lub Senat.
6. W razie odmowy podpisania ustawy w terminie wskazanym w ust. 5, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje ustawę niezwłocznie Marszałkowi Sejmu z uzasadnieniem odmowy.
7. Veto Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może zostać odrzucone przez Zgromadzenie Narodowe, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i aktualnej liczby senatorów, zwykłą większością głosów.
8. W razie odrzucenia veta Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie podpisuje i ogłasza ustawę.

Art. 25

1. Sejm i Senat tworzą Zgromadzenie Narodowe
2. Obradom Zgromadzenia Narodowego przewodniczy Marszałek Sejmu.
3. Marszałek Sejmu zwołuje Zgromadzenie Narodowe w celu:
a) przyjęcia przysięgi od nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
b) uznania niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia,
c) rozpatrzenia sprawy postawienia Prezydenta, Wiceprezydenta lub innego funkcjonariusza publicznego Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed Sądem Najwyższym,
d) rozpatrzenia veta Prezydenta,
e) innych ważnych sprawach państwowych.
3. Zgromadzenie Narodowe decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i o zawarciu pokoju.
4. W razie postawienia przez Zgromadzenie narodowe w stan oskarżenia i skazania przez Sad Najwyższy za zdradę, przekupstwo lub inne ciężkie przestępstwa albo przewinienia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceprezydent i każdy funkcjonariusz publiczny Rzeczypospolitej Polskiej zostaje usunięty z urzędu.

Art. 26

1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.
2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Zgromadzenie Narodowe, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu lub Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej obligatoryjnie na wniosek 500.000 Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż dwie piąte uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.
4. Ważność referendum ogólnokrajowego oraz referendum, o którym mowa w art. 14, stwierdza Sąd Najwyższy.
5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.

III. Władza wykonawcza

Art. 27

1. Władzę wykonawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany wraz z obieranym na ten sam okres Wiceprezydentem przez Naród na okres 5 lat.
3. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczyna się w dniu zaprzysiężenia.
4. Ta sama osoba może być wybrana na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ponownie tylko raz.
5. Na prezydenta może być wybrany obywatel polski, który ukończył 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu.
6. Wybory Prezydenta zarządza Marszałek Sejmu nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta, wyznaczając datę wyborów w przeciągu dwóch miesięcy od dnia zarządzenia wyborów.
7. Ważność wyboru Prezydenta stwierdza Sąd Najwyższy.
8. Nowo wybrany Prezydent obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi następującej treści: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem". Przysięga może być złożona z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".
9. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie może sprawować żadnej innej funkcji publicznej ani wykonywać żadnego innego płatnego zajęcia.

Art. 28

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.
2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Art. 29

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest głównodowodzącym armii i floty Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wszelkich rodzajów sił zbrojnych
2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej :
a) nadaje stopnie oficerskie,
b) nadaje ordery i odznaczenia,
c) nadaje obywatelstwo polskie.

Art. 30

1. Prezydent z inicjatywy własnej powołuje i odwołuje ministrów i wojewodów.
2. Prezydent odwołuje ministra również w razie wyrażenia mu votum nieufności przez Sejm.
3. Votum nieufności wobec ministra właściwego do Spraw Zagranicznych, ministra właściwego do spraw Obrony lub ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych wymaga większości dwóch trzecich głosów co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Art. 31

1. Prezydent wydaje rozporządzenia wykonawcze z upoważnienia ustawy.
2. Rozporządzenie Prezydenta wchodzi w życie po podpisaniu go przez właściwego ministra najwcześniej w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Art. 32

1. Jeśli w terminie trzech miesięcy od wniesienia przez Prezydenta projektu ustawy budżetowej do Sejmu nie zostanie mu ona przekazana w trybie przewidzianym w art. 24, Prezydent może rozwiązać Sejm i Senat.
2. W razie rozwiązania Sejmu i Senatu Prezydent rozpisuje wybory najpóźniej w sześć miesięcy od tej daty.
3. W okresie między rozwiązaniem Sejmu i Senatu a pierwszym posiedzeniem nowo wybranych Izb, Prezydent wydaje dekrety z mocą ustawy.
4. Dekrety nie mogą dotyczyć:
a) zmiany Konstytucji,
b) ordynacji wyborczej,
c) zmiany systemu podatkowego, wprowadzenia opłat publicznych, ani nałożenia innych, powszechnie obowiązujących obciążeń finansowych.
5. W okresie, o którym mowa w ust. 3, Prezydent nie może również zaciągać w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązań międzynarodowych obciążających finanse państwa.

Art. 33

1. Urząd ministra tworzy się w drodze rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Ministrowie na podstawie ustaw i w celu ich wykonania wydają zarządzenia. Prezydent może uchylić zarządzenie wydane przez ministra.
3. Wojewoda jest organem administracji państwowej i przedstawicielem Prezydenta w województwie.

Art. 34

1. Prezydent może wprowadzić stan wojenny na części lub całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wymaga tego zewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Z tego samego powodu Prezydent może ogłosić częściową lub powszechną mobilizację.
2. Prezydent może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy miesiące, stan wyjątkowy na części lub na całości terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w razie rozruchów wewnętrznych lub
rozległych knowań o charakterze zdrady stanu, a także w razie klęski żywiołowej. Przedłużenie stanu wyjątkowego ponad trzy miesiące może nastąpić tylko raz, na mocy uchwały Zgromadzenia
Narodowego.
3. Ograniczenie swobód obywatelskich w stanie wojennym i w stanie wyjątkowym oraz tryb wprowadzania stanu wojennego i stanu wyjątkowego określają ustawy.

Art. 35

1. Prezydent za naruszenie konstytucji lub ustaw, a w szczególności w razie odmowy udzielenia mu absolutorium oraz za przestępstwo może być postawiony w stan oskarżenia przed Sądem Najwyższym.
2. Postawienie Prezydenta w stan oskarżenia przed Sądem Najwyższym może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego, podjętą większością co najmniej dwóch trzecich głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia. Z chwilą postawienia w stan oskarżenia Prezydent tymczasowo nie może sprawować urzędu.

Art. 36

1. Opróżnienie urzędu Prezydenta przed upływem kadencji następuje wskutek:
a) śmierci,
b) zrzeczenia się urzędu,
c) uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia uchwałą podjętą większością co najmniej dwóch trzecich głosów ustawowej liczby
członków Zgromadzenia,
d) złożenia z urzędu orzeczeniem Sądu Najwyższego.
2. W razie, gdy urząd Prezydenta jest opróżniony, do czasu objęcia urzędu przez nowego Prezydenta, a także gdy Prezydent tymczasowo nie może sprawować urzędu, zastępuje go Wiceprezydent.

V. Sądownictwo

Art. 37

Sądy wymierzają sprawiedliwość w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 38

Organizację, właściwość i sposób działania wszelkich sądów określają ustawy.

Art. 39

1. Sędziowie są w sprawowaniu swego urzędu niezawiśli i podlegają tylko ustawom.
2. Orzeczenia sądowe nie mogą być zmienione ani przez władzę ustawodawczą, ani przez wykonawczą.
3. Prawo darowania lub złagodzenia kary przysługuje wyłącznie Prezydentowi Rzeczypospolitej.
4. Amnestia może być ogłoszona tylko w drodze ustawy.

Art. 40

1. Sędzia może być złożony z urzędu, zawieszony w urzędowaniu, przeniesiony na inne miejsce urzędowania lub w stan spoczynku wbrew swojej woli jedynie mocą orzeczenia sądowego i tylko w wypadkach przewidzianych w ustawie. Przepis ten nie dotyczy wypadku, gdy przeniesienie sędziego na inne miejsce lub w stan spoczynku jest wywołane zmianą w organizacji sądów, postanowioną w drodze ustawy.
2. Sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, ani pozbawiony wolności bez uprzedniej zgody wskazanego przez ustawę sądu, chyba że został schwytany na gorącym uczynku.

Art. 41

1. Nikt nie może być pozbawiony sądu.
2. Żadna ustawa nie może zamykać drogi sądowej dla dochodzenia krzywdy i straty.
3. Nikt nie może być pozbawiony prawa do obrony.
4. Rozprawy przed wszystkimi sądami odbywają się jawnie, chyba że ustawa przewiduje wyłączenie jawności.

Art. 42

1. Sędziów Sądu Najwyższego powołuje Senat spośród kandydatów przedstawionych przez Prezydenta.
2. Uchwała powołująca sędziego Sądu Najwyższego zapada większością co najmniej czterech siódmych głosów aktualnej liczby senatorów.
3. Stanowisko Sędziego Sądu Najwyższego sprawowane jest przez okres 10 lat.
4. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego jest powoływany spośród sędziów Sądu Najwyższego oraz odwoływany przez Senat na wniosek Marszałka Sejmu. Prezesów Sądu Najwyższego powołuje i odwołuje Senat na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Art. 43

1. Sąd Najwyższy:
a) orzeka o zgodności ustaw i dekretów Prezydenta z mocą ustawy z Konstytucją oraz zgodności rozporządzeń Prezydenta i zarządzeń ministrów z Konstytucją i ustawami,
b) rozpatruje sprawy przeciwko Prezydentowi, wniesione w trybie przewidzianym w art. 35 i 36,
c) orzeka w sprawach cywilnych i karnych.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 lit. a, wszczyna się na wniosek posła, senatora oraz Prezydenta. Prezydent może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania przed podpisaniem ustawy.

Art. 44

Sędziowie są powoływani przez Prezydenta.

Art. 45

1. Sędziowie sądów powszechnych podlegają jedynie ustawom.
2. Na wniosek obywatela sąd może wstrzymać wykonanie decyzji organu administracyjnego do czasu wydania orzeczenia co do jej zgodności z prawem.

V. Samorząd terytorialny

Art. 46

1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej.

Art. 47

1. Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.
2. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.
3. Jednostką samorządu terytorialnego na szczeblu regionalnym jest województwo.
4. Zadania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa.
5. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe.
6. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie prawnej.

Art. 48

1. Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne.
2. Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych.
3. Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej rozstrzygają sądy administracyjne.

Art. 49

Dochody jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa.

Art. 50

1.Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.
2. Zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa.
3. Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące.

Art. 51

1. Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego.
2. Jeżeli w referendum o sprawach dotyczących gminy wzięła udział więcej niż jedna piąta uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.
3. Jeżeli w referendum o sprawach dotyczących województwa wzięła udział więcej niż jedna dziesiąta uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.
4. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa
VI. Najwyższa Izba Kontroli

Art. 52

1. Najwyższa Izba Kontroli powołana jest do kontroli działalności finansowej i organizacyjno-administracyjnej organów administracji publicznej: państwowej i samorządowej oraz kontroli działalności finansowej wszelkich jednostek nie stanowiących organów administracji publicznej a korzystających ze środków publicznych.
2. Szczegółowy zakres działania oraz organizację Najwyższej Izby Kontroli określa ustawa.
3. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi.
4. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli powołuje i odwołuje Sejm uchwałą podjętą większością co najmniej dwóch trzecich głosów obecnych posłów, na wniosek Marszałka Sejmu.
5. Prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawia corocznie Sejmowi sprawozdania ze swej działalności.

VII. Przepisy ogólne

Art. 53

Językiem urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej jest język polski.

Art. 54

1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie.
2. Herbem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.
3. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.
4. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
5. Godło, herb, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.
6. Szczegóły dotyczące godła, herbu, barw i hymnu określa ustawa.

Art. 55

Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.

VIII. Zmiana konstytucji

Art. 56

Zmiana Konstytucji może nastąpić tylko w drodze ustawy, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub w drodze referendum ogólnokrajowego.

IX. Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 57

W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji Sejm przyjmie ustawy niezbędne do stosowania Konstytucji. Po tym okresie wszystkie przepisy sprzeczne z Konstytucją tracą moc.

Art. 58

Kadencja konstytucyjnych organów władzy publicznej i osób wchodzących w ich skład wybranych lub powołanych przed wejściem w życie Konstytucji kończy się z upływem okresu ustalonego w przepisach obowiązujących przed dniem wejścia w życie Konstytucji.

- - -

Ludzie mają różne dziwne hobby. Jedni zbierają znaczki, inni malują krajobrazy a jeszcze inni piszą ustawy. Ostatnio miałem kilka wolnych wieczorów, dlatego postanowiłem napisać nową konstytucję dla Polski.

Choć dawno wyrosłem ze złudzeń, że uda się przywrócić blask naszej pięknej ojczyźnie, wcale nie przeszkadza mi to próbować. Dlatego w ramach przygotowań do budowy Polski moich marzeń proponuję Wam projekt konstytucji mojego autorstwa. Jest moją autorską odpowiedzią, nie tyle na pytanie w jakiej Polsce cichłbym żyć, ale jaką Polskę chciałbym po sobie zostawić.

Zgodnie ze starożytnymi regułami internetowych łańcuszków proponuje Wam małe wyzwanie intelektualne. Poświęćcie kilka minut na lekturę a potem napiszcie jaka jest Rzeczpospolita Waszych marzeń.

Jeśli jest jakaś korzyść z nieustannej awantury, którą przez cały ubiegły rok karmiły nas pospołu siły partii rządzącej i opozycja totalna, to jest nią zwiększenie zainteresowania konstytucją jako taką. Dzięki temu przypomnieliśmy sobie, że konstytucja jest ważna. Choćby dlatego, że (pozwolę sobie tutaj na odrobinę patosu) jest fundamentem całego prawodawstwa a zatem fundamentem państwa.

Po lekturze obecnej ustawy zasadniczej od razu rozumiemy, dlaczego III RP jest tworem głęboko dysfunkcyjnym. Jej (więc i nasza) konstytucja nie jest owocem jakiejkolwiek wizji państwa, brakuje jej perspektywy intelektualnej i warsztatu. Stanowi raczej efekt śliskiego kompromisu pomiędzy różnymi siłami politycznymi i grupami wpływu. Taki owoc kolejnej „mądrości etapu”. Nic dziwnego, że gmach zbudowany na tak marnym fundamencie, chwieje się w posadach.

Głęboko wierzę, że potrzebna jest nam nowa konstytucja. Taka, która będzie dobrą podstawą prawodawstwa, która umożliwi nam budowę silnego i nowoczesnego państwa, która upodmiotowi obywateli i zagwarantuje im prawa i swobody. Dlatego przedstawiam Wam projekt konstytucji mojego autorstwa. Jest moją autorską odpowiedzią, nie tyle na pytanie w jakiej Polsce cichłbym żyć, ale jaką Polskę chciałbym po sobie zostawić.

W celu przygotowania się do tego karkołomnego wyzwania przeczytałem liczne, aktualne i dawne konstytucje najróżniejszych państw (w tym Polski) oraz najróżniejsze rodzime projekty konstytucji. Nie bądźcie więc zaskoczeni jeśli znajdziecie tutaj zapisy wyrwane żywcem z konstytucji marcowej czy nawet konstytucji Szwajcarii, Malty czy Białorusi. Najwięcej czerpałem jednak z projektu konstytucji autorstwa Stanisława Michalkiewicza, który to projekt okazał się najbliższy moim oczekiwaniom wobec ustawy zasadniczej.

Życzę Państwu owocnej lektury i oczekuję na konstruktywną krytykę.

Przemysław Piasta

Przemysław Piasta

historyk i przedsiębiorca, prezes zarządu Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego, w latach 2005-2006 wicemarszałek województwa wielkopolskiego

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
4
Ogólna ocena: 4 (1 głos)

Tematy: 

Dyskusja

oto Dubitacjusz

Bardzo ciekawy i relatywnie krótki projekt.

Dla mnie największą zaletą jest rozdzielenie władzy ustawodawczej i wykonawczej.
Może nie tyle krytyka, co pytania.

Art. 10
1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa się z 200 posłów wybranych na cztery lata w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, równym i tajnym.

Dlaczego akurat 200? Przy jednomandatowości (patrz niżej) i założeniu 30 mln uprawnionych wyborców daje to 1 mandat na 150 tys. wyborców.
Jeśli już mamy salę sejmową na 460 osób, to można zwiększyć skład do 400 i zostawić 60 miejsc na dołączenie Senatu w ramach obrad połączonego Zgromadzenia Narodowego.

Art. 10
4. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbywają się w sposób zgodny z zasadą proporcjonalności, przy wykorzystaniu metody pojedynczego głosu przechodniego.

Jestem zwolennikiem ordynacji proporcjonalnej, ale Autor ma inną koncepcję, bo zawiera procedurę odwołania posła (art 14.). Jeśli jest odwołanie posła, to musi być albo jednomandatowość albo rezygnacja z tajności.
STV jest lepszy od JOW westminsterskiego, bo daje możliwość wskazania w pierwszym rzędzie tego kogo się naprawdę popiera, a nie kandydata duopolu (redukuje szantaż "traceniem głosu").

Art. 21
1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa się z senatorów i jest powoływany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na okres kadencji Sejmu.
2. W skład Senatu wchodzą:
a) marszałkowie województw,
b) prezydenci miast: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Szczecina, Lublina, Katowic i Bydgoszczy.
c) rektorzy: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Warszawskiej.
d) Senatorowie powołani imiennie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w liczbie nie większej niż 10.

Bardzo dobrze, że Autor proponuje inny sposób powoływania Senatu, który sprawia, że nie będzie klonem Sejmu, ale należy skrytykować większość punktów.
2a) 16 marszałków. O ile zostanie zachowany obecny podział terytorialny. Idea reprezentowania samorządu w porządku.
2b) 10 prezydentów. Trzy zarzuty.
Dlaczego akurat z tych miast? Zawsze będzie jakieś jedenaste niezadowolone miasto. Taki arbitralny dobór w konstytucji nie jest czymś dobrym. Vide: niewielka różnica między Bydgoszczą a Białymstokiem. W razie dołączenia Białegostoku pojawi się dwunasty niezadowolony. itd. Potrzebne jest obiektywne kryterium.
Marszałkowie reprezentują i wieś i wszystkie miasta. Prezydenci reprezentują wielkie miasta. To stwarza polityczną nadreprezentację wielkich miast.
Wreszcie sprawa praktyczna prezydent ma być na miejscu w swoim mieście, a nie spędzać czas w Warszawie i na dojazdach do niej. Powinno się powołać funkcję delegata.
2c) 5 rektorów.
Jak wyżej, główną wadą jest arbitralność. 2 W-wa, 1 Kraków, 1 Poznań, 1 Wrocław. Mnóstwo kontrowersji: czemu nie Gdańsk, czemu nie AGH, czemu brak Górnego Śląska.
2d) 9 nominatów prezydenta.
Naruszenie rozdziału władz. W dodatku nie widzę potrzeby takich nominatów.
Ja w to miejsce dołączałbym do Senatu: byłych prezydentów, byłych prezesów SN.

Art. 24
1. Uchwaloną ustawę Sejm niezwłocznie przekazuje Senatowi, który w terminie 30 dni podejmuje uchwałę w sprawie jej zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu ustawy Senat przekazuje ją niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Jeśli Senat w terminie 30 dni nie podejmie uchwały o której mowa w ust. 1, Sejm przekazuje uchwaloną ustawę Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W razie odmowy zatwierdzenia ustawy Senat przekazuje ją niezwłocznie Sejmowi. Jeśli Sejm nie odrzuci poprawek Senatu, przekazuje ustawę Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Do odrzucenia poprawek Senatu niezbędna jest większość dwóch trzecich głosów obecnych posłów. W razie odrzucenia poprawek Senatu Sejm przekazuje ustawę Prezydentowi.
5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisuje ustawę w terminie 14 dni od przekazania mu jej przez Sejm lub Senat.
6. W razie odmowy podpisania ustawy w terminie wskazanym w ust. 5, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje ustawę niezwłocznie Marszałkowi Sejmu z uzasadnieniem odmowy.
7. Veto Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może zostać odrzucone przez Zgromadzenie Narodowe, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i aktualnej liczby senatorów, zwykłą większością głosów.
8. W razie odrzucenia veta Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie podpisuje i ogłasza ustawę.

Nie tylko krytyka co prześledzenie ścieżek ("zgoda" oznacza za, większości w uproszczeniu bez kworum).
Aby ustawa przeszła

 • Zgoda Sejmu (1/2), zgoda Senatu (1/2), zgoda Prezydenta
 • Zgoda Sejmu (1/2), zgoda Senatu (1/2), veto Prezydenta, zgoda ZN (1/2)
 • Zgoda Sejmu (1/2), niezgoda Senatu (1/2), zgoda Sejmu (2/3), zgoda Prezydenta
 • Zgoda Sejmu (1/2), niezgoda Senatu (1/2), zgoda Sejmu (2/3), veto Prezydenta, zgoda ZN (1/2).

Aby ustawa nie przeszła

 • Zgoda Sejmu (1/2), zgoda Senatu (1/2), veto Prezydenta, brak zgody ZN (1/2).
 • Zgoda Sejmu (1/2), niezgoda Senatu (1/2), brak zgody Sejmu (2/3)
 • Zgoda Sejmu (1/2), niezgoda Senatu (1/2), zgoda Sejmu (2/3), veto Prezydenta, brak zgody ZN (1/2).

Czy pominąłem jakiś wariant?

Jeden punkt wątpliwości

Art. 24
3. W razie odmowy zatwierdzenia ustawy Senat przekazuje ją niezwłocznie Sejmowi. Jeśli Sejm nie odrzuci poprawek Senatu, przekazuje ustawę Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Niejednoznaczność, wynikająca z dwóch formuł: odmowy i poprawek. Czy odmowa zatwierdzenia jest tożsama ze zgłoszeniem poprawek. Czy Senat może odmówić bez poprawek.

V. Samorząd terytorialny

Poważny brak merytoryczny w tej części.
Art. 21 wymienia marszałków województw, natomiast konstytucja nie stanowi, skąd mieliby się wziąć ci marszałkowie. Niby wiemy, o co chodzi, ale brak takiego zapisu będzie przesłanką do nadużyć.
Niezbędne w części V jest wymienienie organu sejmiku wojewódzkiego i marszałka województwa.

oto Paulina Kaufmann

Dla mnie największą zaletą

Dla mnie największą zaletą jest rozdzielenie władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Prezydent jako władza wykonawcza z prawem do wydawania dekretów z moca ustawy jest dla Pana przykładem rozdzielenia?
Swoją drogą, jst to jeden z kardynalnych błędów tego projektu. Prezydent nie ma (po za ustawą budżetową) inicjatywy ustawodawczej ale ma prawo do wydawania dekretów z mocą ustawy. Drugi kardynalny błąd, to prerogatywa prezydenta do rozwiązania parlamentu w przypadku nieuchwalenia ustawy budżetowej wniesionej przez... Prezydenta.

oto Przemysław Piasta

odp Paulina Kaufmann

Prezydent może wydawać dekrety jedynie " w okresie między rozwiązaniem Sejmu i Senatu a pierwszym posiedzeniem nowo wybranych Izb". Taki zapis zapobiega paraliżowi funkcjonalnemu państwa. Co do drugiego "błędu" bardzo podobne rozwiązanie funkcjonuje obecnie i nie budzi specjalnych emocji.

oto Dubitacjusz

@ p. Przemysław Piasta: poważna różnica w budżetowym skracaniu

 • Obecnie Sejm dostarcza budżet. Prezydent skraca kadencję, jak Sejm nie dostarczy. Wina Sejmu = "kara" Sejmu.
 • W Pańskim rozwiązaniu, to Prezydent dostarcza budżet. Jeśli dostarczy Sejmowi "bubel", to właśnie on (Prezydent) powinien zostać "rozwiązany".
oto Przemysław Piasta

re budżet

Obecnie budżet przygotowuje Rada Ministrów. Budżet co do zasady przygotowuje władza wykonawcza a uchwala ustawodawcza (lub odpowiednio organy wykonawcze i stanowiące). Poza zasadniczą zmiana wynikłą z propozycji wprowadzenia systemu prezydenckiego nie ma tutaj wbrew pozorom żadnych innowacji w stosunku do obecnej praktyki.
Dodam, że fakt inicjatywy po stronie władzy wykonawczej w żaden sposób nie zmniejsza uprawnień władzy wykonawczej w tym zakresie. Tzn, że władza wykonawcza może wprowadzać własne poprawki do budżetu, tak jak w obecnej praktyce legislacyjnej. Reasumując, jest to rozwiązanie powszechnie stosowane i dość wydajne.

oto Dubitacjusz

@ p Przemysław Piasta: nie zgadzam się

Obecnie budżet przygotowuje Rada Ministrów. Budżet co do zasady przygotowuje władza wykonawcza a uchwala ustawodawcza

Obecnie Rada Ministrów jest emanacją władzy ustawodawczej, więc Sejm odpowiadając za rząd, pośrednio odpowiada za jakość budżetu. Skrócenie kadencji Sejmu z powodu nieuchwalenia budżetu naprawdę oznacza tyle, że Sejm nie popiera rządu, który sam powołał. Jest to anomalia, której rozwiązaniem jest ...rozwiązanie Sejmu.

Jeśli Prezydent jest powoływany niezależnie od Sejmu, to brak zgody między większością Sejmową a Prezydentem należy uznać za sytuację normalną.

BTW. W projekcie nie widzę zapisu, jak wybierany jest Prezydent!

W ogóle rano musiałem zbyt pospiesznie czytać projekt, bo przeoczyłem

Art. 30
1. Prezydent z inicjatywy własnej powołuje i odwołuje ministrów i wojewodów.
2. Prezydent odwołuje ministra również w razie wyrażenia mu votum nieufności przez Sejm.
3. Votum nieufności wobec ministra właściwego do Spraw Zagranicznych, ministra właściwego do spraw Obrony lub ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych wymaga większości dwóch trzecich głosów co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

To narusza podział władz. Jak można mówić, że ministrowie są powoływani przez Prezydenta, skoro Sejm może mu ich wszystkich wymienić?

oto Paulina Kaufmann

Nie ma znaczenia w jakim okresie może je wydawać, skoro...

...w innym miejscu projekt nie przewiduje inicjatywy ustawodwczej prezydenta z wyjątkiem ustawy budżetowej.
Co do drugiego błędu, bez cudzysłowu, prosze zauważyć, że sytuacja z pańskiego projektu jest całkowicie odmienna od sytuacji obecnej. Obecnie prezydent spełnia rolę arbitra w sporze miedzy Sejmem a rządem. W pańskim projekcie sam staje się arbitrem we własnej sprawie co jest rozwiązaniem legislacyjnie całkowicie niedopuszczalnym.

oto Przemysław Piasta

W odpowiedzi Dubitacjuszowi

Dziękuję za te merytoryczne uwagi.

Odpowiedź zacznę od tematów oczywistych. Co do zapisów rozdziału V i art. 24 zgadzam się z Pana uwagami. W art 47 dodam zapis o organach stanowiących i wykonawczych poszczególnych samorządów, co wyczerpie potrzebę wskazania metodyki powołania marszałków. Nad zapisami art 24 muszę chwilę przysiąść, ale zgadzam się, że potrzebne jest tutaj usystematyzowanie treści.

Co do do składu senatu:
ad 2b. wybór miast wynika z ich wielkości. Jest to obecnie 10 największych miast. Oczywiście liczba 10 jest wyznaczona arbitralnie, niezależnie od długości takiej listy zawsze znajdzie się ktoś kto będzie „pod podium”.
Co do wyznaczenia funkcji delegata temat jest do rozważenia natomiast Senat z założenia nie zbiera się tak często jak sejm a samorządowcy, wbrew temu co twierdzą, nie są wcale zbyt przepracowani.
ad 2c. Kierowałem się głównie wielkością i znaczeniem uczelni ale oczywiście jest to lista uznaniowa. Tego typu decyzje zawsze budzą najwięcej emocji, co jest w pełni zrozumiałe. Mam jednak głębokie przeświadczenie, że obecność w Senacie rektorów najważniejszych uczelni przyczyni się znacząco do poprawy jakości prac tegoż.
ad 2d. Prezydenckie nominacje do Senatu są pewnym (acz niewielkim, w kontekście dominującej roli sejmu) odstępstwem od zasady klasycznego trójpodziału władzy. Obecność przedstawicieli prezydenta w zamyśle ma umożliwić włączenie się pałacu prezydenckiego w dyskusje nad projektami ustaw na etapie legislacji. Nie upieram się przy tym zapisie.
Poważnie rozważałem dołączenie do Senatu byłych prezydentów, ostatecznie zrezygnowałem z tego pomysłu, głównie ze względów personalnych ;)

Na koniec art 10. Liczba 200 posłów to w moim mniemaniu liczba minimalna do prowadzenia szeroko zakrojonych prac legislacyjnych (a te są konieczne gdyż prawo w Polsce nadaje się do wymiany). Stad np. propozycja Stanisława Michalkiewicza (100 posłów) wydaje mi się zbyt daleko idąca.
Z kolei obecna praktyka parlamentarna pokazuje, że 300 z 460 posłów na co dzień raczej się nudzi, dlatego postuluje radykalne ograniczenie ilościowe w tym zakresie.

Wybrałem ordynacje STV, ponieważ w moim przekonaniu łączy najważniejsze cechy JOW i ordynacji proporcjonalnej. STV nie oznacza jednak konieczności wprowadzenia okręgów jednomandatowych.

Nie widzę także formalnych kłopotów z procedurą odwołania posła – można to zrobić w każdej ordynacji. Kwestią podlegająca uzgodnieniu są jedynie progi ilościowe zgłoszenia wniosku o referendum i skuteczności referendum. Pierwszy z tych progów zaproponowałem na relatywnie niskim a drugi na relatywnie wysokim poziomie. Umożliwi to postawienie posła w stan zagrożenia odwołaniem ale uniemożliwi wywołanie anarchii i paraliżu funkcjonalnego państwa.

oto Dubitacjusz

@ p. Przemysław Piasta: ws. odwołania posła

Chodzi o to, aby nie dochodziło do "zapętlenia" wyboru ze względu na różnice w procedurze odwoławczej i procedurze wyborczej.

 • wg procedury odwoławczej poseł A zostanie odwołany
 • wg procedury wyborczej poseł A zostanie ponownie powołany

W ten sposób można bawić się w nieskończoność.

Jeśli do odwołania potrzebna jest bezwzględna większość, to najlepiej pasuje JOW dwuturowy, bo w drugiej turze kandydat też musi uzyskać bezwzględną większość.

W przypadku systemów z przechodnim głosem "turowość" jest wbudowana w system określania kandydata drugiego wyboru, trzeciego wyboru itd. Może się okazać, że większość tworzy grupa wyborców dla których poseł był co najmniej piątym wyborem. Pytanie, czy wyborcy "piątego wyboru" nie będą w bezpośrednim głosowaniu odwoławczym nie będą przeciw kandydatowi, uniemożliwiając stabilizację wyboru?

oto Dubitacjusz

@ p. Przemysław Piasta: ws. liczby posłów

Nie zamierzam być posłem, więc - szczerze mówiąc - zupełnie mnie nie obchodzi, czy posłowie będą pracować legislacyjnie, czy się nudzić. Wystarcza mi, że podczas głosowań będą wciskać TAK/NIE zgodnie z wolą wyborców.

Mnie interesuje komfort wyborcy, im mniej wyborców przypada na posła tym lepiej. Według logiki jednomandatowej (osobiście jestem za POW, ale odkładam to "na bok"): łatwiej dojść do posła, łatwiej zorganizować wybór niezależnego, łatwiej odwołać. Oczywiście, do jakiejś rozsądnej granicy kosztów. 400 z "hakiem" się utrwaliło w tradycji, więc "hak" można zostawić na Senat.

oto Przemysław Piasta

@ Dubitacjusz

Mówiąc szczerze (a mówię tylko szczerze ;) koszt utrzymania 200 i 400 posłów z punktu widzenia całości budżetu praktycznie się nie różni, więc nie ma o co kruszyć kopii. Chodzi tutaj raczej o gest symboliczny. Istotniejszym elementem jest art. 16, który pozwala się pozbyć z sejmu „posłów dietetycznych”.
Dla jasności nie jestem zwolennikiem klasycznych JOW, ale w tym przypadku kontakt z posłem i tak będzie iluzoryczny. Klasyczne JOW-y dobrze sprawują się w małych i średnich okręgach wyborczych (max kilkanaście tysięcy wyborców), natomiast przy rzędzie wielkości kilkudziesięciu tysięcy wyborców w okręgu mają głównie wady.

oto MSzach

Konstytucja powinna być

Konstytucja powinna być wynikiem referendum stanowionym niemalże punkt po punkcie większością z uprawnionych. Każda zmiana powinna być możliwa ale tylko i wyłącznie procedurą taką samą jak została ustanowiona.

To jest warunek pierwszy konstytucji szczególnie stanowionej w państwie ze zdemoralizowanymi łżeelitami

oto Przemek

Odpowiedzialność posłów

W zachodnich konstytucjach poseł złapany na gorącym uczynku (i do 24h po nim) odpowiada karnie. U nas jest na łasce marszałka, więc jeśli marszałek jest z tej samej partii, to nie odpowiada. Nie warto tego zmienić?

oto godos 21 marca

Watykan rządzi

Art. 9-
2. Kościół Rzymsko-katolicki, będący kościołem przeważającej większości Narodu, zajmuje w Rzeczpospolitej Polskiej naczelne miejsce wśród równouprawnionych kościołów i związków wyznaniowych, a niby dlaczego ma zajmować "naczelne" miejsce, to jakieś kuriozum.

oto Krzysztof M

Małżeństwo jako związek

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie zgadzam się. Małżeństwa bezdzietne nie są rodziną. I opiece podlegać nie powinny.

oto Paulina Kaufmann

Art. 6 stoi w sprzeczności z...

...pkt 4 art. 5.
Art. 9 jest właściwie w całości kuriozalny.
Art. 11 nie przewiduje pocedury zastąpienia posła tracącego mandat.
Art. 20, pkt 2 kuriozum.
Art. 29, pkt 1 kolejne kuriozum.
Art. 39, pkt 1 a Konstytucji nie podlegają. Dekretom Prezydenta, również.
Art. 45, pkt 1 jest powtórzeniem pkt 1 art. 39, pkt 2 jest kuriozalny w tym brzmieniu.
Art. 41, pkt 4 błędnie sformułowany. Jeśli już, to powinno być "O wyłączeniu jawności przewodu decyduje sędzia". Ustawa może jedynie określić warunki.
Reszta jest milczeniem. Owiec.
Autor ma prawo do swojej wizji Konstytucji RP ale ta wizja jest oderwana od rzeczywistości. Zmienia wiele ale wychodzi na to, że nie zmienia nic. Nie jestem konstytucjonalistą bo ktoś z odpowiednią wiedzą w tym zakresie nie zostawiłby suchej nitki na tej kompilacji. Najgorszym rozwiązaniem jest właśnie przyjmowanie uregulowań z innych krajów bez cienia refleksji czy owe pasują do kraju nad Wisłą, nawet jeśli są słuszne.
Odniosłam się skrótowo do kilku postanowień bo pokazują one dobitnie brak podstawowej wiedzy autora ale jak sam napisał, to jego hobby.

oto Paulina Kaufmann

Nie chcę byc złośliwa...

...ale żeby poddać coś konstruktywnej krytyce, trzeba mieć co poddawać.
Pański, hobbystyczny projekt jest pańską wizją ustawy zasadniczej bez ogladania się na możliwe konsekwencje wprowadzonych zapisów. Wybrał Pan rozwiązania, które się Panu podobają i zrobił z nich "patchwork". Tyle, że całość się pruje.
Niekonsekwencja goni niekonsekwencję poganiając błędami merytorycznymi i legislacyjnymi.
Przykład pierwszy z brzegu:

Art. 27
1. Władzę wykonawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany wraz z obieranym na ten sam okres Wiceprezydentem przez Naród na okres 5 lat.
...
4. Ta sama osoba może być wybrana na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ponownie tylko raz.

Wprowadza Pan jakiś nieznany twór pod postacią jednoczesnego wyboru prezydenta i wiceprezydenta czyli głosujemy na dwie osoby na raz!
Prezydent może być wybierany dwukrotnie a wiceprezydent ile razy?
Władzę wykonawczą sprawuje prezydent a wiceprezydent jest od podawania kapci?
Po za kilkoma, też nieprzemyślanymi, wzmiankami na temat wiceprezydenta, nawet nie wiemy jakie są kryteria, które musi spełniać.
i dalej z tej samej "bajki":

Art. 36
...
2. W razie, gdy urząd Prezydenta jest opróżniony, do czasu objęcia urzędu przez nowego Prezydenta, a także gdy Prezydent tymczasowo nie może sprawować urzędu, zastępuje go Wiceprezydent.

I, ani słowa o prerogatywach. Z przywołanego wcześniej art.27 pkt 1 wynika jasno, że TYLKO prezydent ma władzę wykonawczą więc wiceprezydent zastępuje go chyba tylko w pilnowaniu żyrandola.
Pański projekt roi sie od takich "kwiatków".

oto Przemysław Piasta

ja tez nie chce być złośliwy :)

Szanowna Pani, Konstytucja nie jest instrukcja obsługi pralki ani nawet instrukcją obsługi państwa. Jest ustawą która ma nakreślić podstawowe ramy ustrojowe oraz organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych. Ani celem ani zadaniem konstytucji nie jest wskazywanie rozwiązań szczegółowych, bo od tego są ustawy. Można przyjąć oczywiście inną koncepcję i stworzyć konstytucję niezwykle rozbudowaną. Niestety wtedy powstają potworki takiej jak obecna konstytucja RP. Dlatego będę bronił stanowiska, że dobra konstytucja to konstytucja krótka.
Całkowicie nie rozumiem zarzutu, ze wybrałem rozwiązania, które mi się podobają. A jakie miałem wybrać: te, które uważam za złe lub szkodliwe?
Ciężko odnieś się do stawianych przez Panią zarzutów w rodzaju "Art. 20, pkt 2 kuriozum.
Art. 29, pkt 1 kolejne kuriozum." Oczywiście mógłbym przedmiotowe uwagi skwitować podobnej jakości epitetem, tylko po co?
Mam nieodparte wrażenie, że w przeciwieństwie do innych uczestników tej dyskusji nie do końca rozumie Pani krytykowane przez siebie treści, stad dalszą interlokucję z Panią uznaję za bezzasadną.
Pozdrawiam serdecznie

oto Paulina Kaufmann

Ależ oczywiście, nie rozumiem.

Pan rozumie co oznacza pojęcie "głównodowodzący"?
Pan jest wojskowym albo prawnikiem?
To, ze Pan wybrał rozwiązania, które się Panu podobają nie jest zarzutem. Zarzutem jest natomiast, że są one niespójne.
Odniosłam się konkretnie do niektórych zapisów ale tutaj jakoś Pan nie raczy podjąć polemiki.
Bo? Brakuje argumentów?
Po za tym, w innym miejscu napisałam, że na podstawie tej konstytucji prezydent może dokonać legalnego zamachu stanu. Pan tego nie zauważył czy taka była intencja?
P.s.
Odniesie się Pan chociaż do kwestii jednoczesnego wyboru prezydenta i wiceprezydenta oraz kryteriów oraz prerogatyw tego drugiego?
P.s. 2

w przeciwieństwie do innych uczestników tej dyskusji nie do końca rozumie Pani krytykowane przez siebie treści

Polecam wpis p. Dubitacjusza:
http://www.prawica.net/comment/89182#comment-89182

oto adam_54

Ciekawość.. definiowanie pojęć

Polska jest Rzecząpospolitą.

to znaczy czym ? - mogę prosić o desygnat rzeczownika " Rzeczpospolita" ?
To raz , a dwa..... jak się coś definiuje w jeden sposób to chyba nie po to by chwilę dalej redefiniować to co się zdefiniowało ......a tu proszę....

Rzeczpospolita Polska jest wspólnym dobrem pokoleń minionych, obecnych i przyszłych.
Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
Sądy wymierzają sprawiedliwość w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

... i dalej.... o "wladzy"

Władza w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Jako że .. - władza jest to relacja pomiędzy osobami , bądź grupami osób - To jeśli władzę ma grupa osób zwana przez pana narodem , to kto jest tym nad którym owa grupa władzę ma ?
.. i dalej....

Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej Naród sprawuje za pomocą organów.

Z powyższego wynikało że "naród" to grupa osób a pan tu twierdzisz że to pojedyncza osoba( tylko pojedyncze osoby wyposażone są w organy!!! ) To panie, czym w końcu jest ten "Naród"?
i jeszcze....

Rzeczpospolita Polska sprawuje prymat i pełnię władzy na swoim terytorium, prowadzi samodzielną politykę wewnętrzną i zagraniczną.

To panie kto w końcu ma władzę ? "Naród" czy "Rzeczpospolita Polska" ? - a co to jest ten "prymat" który się sprawuje ?
No dalej .. to mi się tego analizować nie chce - mogę tylko powiedzieć... powtórzone wszelkie błędy językowe i logiczne dzisiejszej konstytucji , plus kolejne dołożone przez autora:-((

oto adam_54

No pewnie... masło też jest jedno i zawsze maślane -P

Desygnat - proszę szanownej pani - to każdy konkretny obiekt pasujący do nazwy lub każda rzecz oznaczana przez dany znak.
A by określić o jaki obiekt chodzi , trzeba określić podstawowe właściwości obiektu , pozwalające na odróżnienie tegoż obiektu od każdego innego.
I o właściwości tegoż obiektu - republiką , rzecząpospolitą zwanego - mi chodziło :-)

ps. A CCCP to też republika (?) - więc "jedna" jak widać nie jest :-)

oto adam_54

Znaczy się...

Pozostałe używaja wyłącznie NAZWY choć do niej nie pasują.

.. kantują że są, gdy w rzeczywistości nie są ?
A co tedy z art1 proponowanej konstytucji ? - też kant - pic , używanie fałszywej nazwy ?

ps. a co do powyższego , to całkowicie się z tym "podszywaniem się" dzisiejszych państw pod republikę zgadzam :-)

Pozdrawiam

oto Paulina Kaufmann

Pewnie, że się podszywają.

Świat rządzony przez pupili Szatana jest oparty na kantach.
Droczyłam się z Panem, przyznaję ale już przestaję bo znów @TBM doniesie (a potem, z "judaszowym" uśmieszkiem będzie mnie bronił :P:P:P) życzliwie adminowi, że trolluję i rozbijam wątek.;)

oto adam_54

Ależ mnie to nie przeszkadza :-)

Droczyłam się z Panem

W dyskusji z kobietami zawsze trzeba na to wziąć poprawkę - ot taka natura :-)

Pozdrawiam

oto Ireneusz

Parę uwag

Brak instytucji referendum bezpośrednio w punkcie o sprawowaniu władzy (art2, pkt 2), co jest bezsprzecznie powiązane z punktem o władzy stanowionej przez Naród. Przesunięcie do artykułu 26 jest niepoprawne.
Konstytucja musi uwzględniać cały model zarządzania, łącznie ze sprzężeniem zwrotnym. Inaczej będzie dochodzić do manipulacji.
Zarejestrowana sprzeczność:

3. Organy administracji publicznej i osoby prywatne działają w dobrej wierze.
...
5. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej mu przez organ administracji publicznej wskutek czynności urzędowej sprzecznej z prawem lub podjętej w złej wierze.

Niepotrzebne absurdy:

2. Kościół rzymsko-katolicki, będący kościołem przeważającej większości Narodu, zajmuje w Rzeczpospolitej Polskiej naczelne miejsce wśród równouprawnionych kościołów i związków wyznaniowych.
4. Kościoły i inne związki wyznaniowe rządzą się własnymi prawami, które jednak nie mogą stać w sprzeczności z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Wszyscy mieszkańcy Rzeczypospolitej Polskiej mogą wykonywać przepisy właściwego kościoła lub związku wyznaniowego oraz sprawować przewidziane w niej obrzędy zarówno prywatnie, jak i publicznie, o ile nie stanowią one czynów zabronionych przez ustawę, nie sprzeciwiają się porządkowi publicznemu ani obyczajności publicznej.
6. Nikt nie może być zmuszony do udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych, chyba że pozostaje pod władzą rodzicielską lub opiekuńczą.
7. Nikt nie może uchylać się od spełnienia obowiązków publicznych z powodu swoich wierzeń religijnych.

Brak dobrego punktu o zadłużaniu. Nikt nie ma prawa zadłużyć państwa na okres przekraczający swoją kadencję. Prezydent może więc zadłużyć państwo tak, aby być w stanie spłacić dług jeszcze za swego urzędowania. Każda inna pożyczka musi być zatwierdzona bezpośrednio przez referendum (i tutaj 2/5 frekwencji absolutnie nie wystarczają).
Co do sędziów - brak jest podziału na sędziego pokoju oraz sędziego zawodowego. Sędziowie pokoju powinni pochodzić z wyboru bezpośredniego dokonanego przez obywateli okręgu. Sędziowie zawodowi działają jedynie na szczeblu państwowym i zatwierdzani mogą być przez Sąd Naczelny.
Każdy urząd może być zaskarżony, łącznie z państwem. Zaskarżyć można osobę prawną, a nie jedynie osobę fizyczną. Sąd powinien wydawać wyrok w swoim własnym imieniu, a nie zasłaniać się Rzeczypospolitą Polską.
Artykuł 54 powinien być zatwierdzony referendum - z możliwością wprowadzenia zmian przed przyjęciem konstytucji. Sam np. nie uważam, aby państwo niepodległe i naprawdę suwerenne używało Mazurka jako hymnu. Ale uszanuję wybór większości obywateli w tym względzie.
Artykuł 56 - niepoprawny i niewłaściwy. Jedynym właścicielem Konstytucji jest Naród i tylko Naród może zmienić treść tejże.
Dodatkowo - podobają mi się inne komentarze, między innymi Dubitacjusza, MSzacha, Przemka. W jakimś stopniu również rozumiem i też wspieram komentarz Krzysztofa M. odnośnie małżeństwa bezdzietnego.

oto Paulina Kaufmann

W jakimś stopniu również

W jakimś stopniu również rozumiem i też wspieram komentarz Krzysztofa M. odnośnie małżeństwa bezdzietnego.

Jest to wyjatkowe chamstwo z Panów strony.
Małżeństwo, które straciło dziecko przestaje być rodziną. Małżeństwo, które nie może mieć własnych dzieci nie jest rodziną. Niech was szlag trafi!

oto Krzysztof M

Małżeństwo, które nie może

Małżeństwo, które nie może mieć własnych dzieci nie jest rodziną.

Celem opieki jest rozwój. A nie przetrwanie. Rozwój, czyli "inwestowanie" w dzieci. Pani chce "inwestować" we wszystkich?

Małżeństwo, które straciło dziecko przestaje być rodziną.

W rodzinie opłaca się dbać o dzieci.

Niech was szlag trafi!

Czy czytała pani książkę "Łaciaty pies biegnący brzegiem morza"? Tam też jest okrucieństwo... Przepraszam... Auto-okrucieństwo... A jaki był tego CEL? Proszę przeczytać - to cienka książeczka.

oto Ireneusz

Po pierwsze, chamstwo tutaj widzę

Niech was szlag trafi!

Po drugie, ktoś kto nie może mieć dzieci biologicznych, zawsze może mieć dzieci przysposobione.
Po trzecie natomiast, nieszczęścia dotykające ludzi nie mogą być nigdy ich własnym doświadczeniem, a zawsze społeczność powinna udzielić wsparcia adekwatnego do sytuacji. Człowiek nie odpowiada za siebie (jak twierdzi ten projekt Konstytucji), a człowiek zawsze odpowiada za siebie i swoich bliskich. Bliski od słowa bliźni, a nie krewny. Dlatego nie w pełni zgadzam się z Krzysztofem M. i to zaznaczyłem.
Prawdą jest, że dopiero człowiek spełniony, czyli dopełniony drugą połówką, dziećmi i wnukami, później prawnukami etc. staje się prawdziwym człowiekiem. Rodzina to, jak za komuny ładnie mówiono, najmniejsza komórka społeczna.

oto Krzysztof M

Po pierwsze, chamstwo tutaj

Po pierwsze, chamstwo tutaj widzę

Niech was szlag trafi!

To raczej wypowiedź emocjonalna.

oto Krzysztof M

Po drugie, ktoś kto nie może

Po drugie, ktoś kto nie może mieć dzieci biologicznych, zawsze może mieć dzieci przysposobione.

Jeśli ktoś nie ma sił biologicznych, żeby mieć własne dzieci, to raczej nie będzie też miał tych sił, żeby wychować cudze. Tu mnie pani Paulina pewnie z widłami pogoni, ale nie chodzi mi tu o dobro pojedynczych osób, ale o dobro dzieci. Małżeństwo, które już ma dzieci swoje, wie, jak się z dziećmi postępuje, w takim małżeństwie miłość do dzieci jest autentyczna, a nie wymyślona (z całym szacunkiem dla bezdzietnych).

nieszczęścia dotykające ludzi nie mogą być nigdy ich własnym doświadczeniem

Bezdzietność nie jest nieszczęściem. To stan, ale nie nieszczęście. Nieszczęściem jest wypadek, gdzie traci się nogi.

oto Adsumus

podstawowa

Za PRLu to była "podstawowa komórka społeczna". To im akurat wyszło.:-)

oto Ireneusz

Dokładnie

Dlatego należy o tym przypominać, bowiem dziś ta zdawałoby się podstawowa wiedza gdzieś zaginęła.

oto BTadeusz

Komu i co posłowie są zobowiązani?

(PO CO W OGÓLE ICH WYBIERAMY???) (to kosztowny wybryk)
Z jakiego powodu można posła odwołać?

oto BTadeusz

To PO CO JĄ W OGÓLE PODDAWAĆ REFERENDUM???

Zmiana Konstytucji może nastąpić tylko w drodze ustawy, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub w drodze referendum ogólnokrajowego.

Co obchodzi obywateli taka konstytucja?
W pierwszym glosowaniu uchwali się nietykalność posła - i - HULAJ DUSZA PIEKŁA NIE MA...

oto BTadeusz

Pierwszym artykułem musi być zasada:

Art1
TRYB ZMIANY I UCHYLANIA NORMY PRAWNEJ JEST IDENTYCZNY Z TRYBEM JEJ USTANOWIENIA.
(można dopisac sto wykrzykników)
===============================
Art.2
Nikt nie może być zadłużany wbrew własnej woli.
Ani indywidualnie - ani zbiorowo.

oto chłop jag

Konstytucja Rzeczypospolitej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - projekt

Problemem jest sama tzw. demokratura a nie taka czy inna konstytucja obowiązująca w tejże tzw. demokraturze - tołażysze.
Wniosek?
Tzw. demokratura nie boi się Boga - więc ma się bać jakiejś konstytucji - tołażyszse?
Na koniec - nie po to wymyślono tzw. demokraturę w samym Piekle aby potem zamykać ją w klatce zwanej konstytucją - tołażysze. Kto na ochotnika założy Szatanowi kajdanki zwane konstytucją - tołażysze - tak aby się on z nich nie wyślizgnął?

oto Dubitacjusz

Komentarz do uwag innych Dyskutantów

Art. 6 stoi w sprzeczności z... ...pkt 4 art. 5.

Art. 6
Każdy ponosi odpowiedzialność za siebie i przyczynia się wedle własnych sił do wykonywania zadań państwa i społeczeństwa.

Art. 5
4. Małoletni do lat 18 pozostają pod władzą rodzicielską lub opiekuńczą. Odjęcie rodzicom władzy rodzicielskiej lub jej ograniczenie może nastąpić tylko w drodze orzeczenia sądowego, z powodu popełnienia na szkodę małoletniego czynu zabronionego.

Nie do końca rozumiem intencje p. Pauliny. Czy chodzi o to, że w art 6. powinien być każdy obywatel.


Art. 11 nie przewiduje procedury zastąpienia posła tracącego mandat.

Art. 11
3. Poseł obejmujący płatną służbę w administracji państwowej, administracji samorządowej lub stanowisko sędziego traci mandat.

P. Paulina ma rację. Nie wiadomo, czy wchodzi następny z poprzednich wyborów, czy są organizowane nowe wybory w tym okręgu.

Art. 20, pkt 2 kuriozum.

Art. 20
1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi i obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w liczbie nie mniejszej niż 50.000.
2. Prezydentowi przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej wyłącznie w odniesieniu do ustawy budżetowej.

Art 20, pkt 2 dla mnie bardzo słuszny. Rozdzielenie władz.
Po przyjrzenie się prędzej przyczepiłbym się Art 20, pkt 2: użyciu różnych form odnośnie posłów i senatorów
- posłom (jednemu, wielu?),
- Senatowi (całemu, większości?)
Wolałbym wyliczyć przysługuje
a) każdemu posłowi
b) każdemu senatorowi
c) grupie obywateli nie mniejszej niż 50.000

albo
przysługuje
a) grupie 15 posłów
b) grupie 5 senatorów
c) grupie obywateli nie mniejszej niż 50.000

Art. 29, pkt 1 kolejne kuriozum.

Art. 29
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest głównodowodzącym armii i floty Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wszelkich rodzajów sił zbrojnych

Jak sądzę, p. Paulinie chodzi o to, że powinno być
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest zwierzchnikiem sił zbrojnych.
Bez "dowodzenia". Chyba, że lud obierze jakiegoś Napoleona;-)

Art. 39, pkt 1 a Konstytucji nie podlegają. Dekretom Prezydenta, również.
Art. 45, pkt 1 jest powtórzeniem pkt 1 art. 39, pkt 2 jest kuriozalny w tym brzmieniu.

Art. 39
1. Sędziowie są w sprawowaniu swego urzędu niezawiśli i podlegają tylko ustawom.
2. Orzeczenia sądowe nie mogą być zmienione ani przez władzę ustawodawczą, ani przez wykonawczą.

Art. 45
1. Sędziowie sądów powszechnych podlegają jedynie ustawom.

Pani Paulina ma rację, że występuje powtórzenie. Ma rację, że powinno być zapisania podleganie Konstytucji. Nie wiem, jak z dekretami.
Nie rozumiem, o co chodzi p. Paulinie z art. 39, pkt 2.

Art. 41, pkt 4 błędnie sformułowany. Jeśli już, to powinno być "O wyłączeniu jawności przewodu decyduje sędzia". Ustawa może jedynie określić warunki.

Art. 41
4. Rozprawy przed wszystkimi sądami odbywają się jawnie, chyba że ustawa przewiduje wyłączenie jawności.

Ciekawe.

 • W wersji p. Kaufmann ustawa dawałyby możliwość, a decydowałby sędzia.
 • Wersja p. Piasty sugeruje, że w warunkach ustawowych rozprawa jest utajniana z automatu, bez decyzji sędziego.

Art. 26
1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.
2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Zgromadzenie Narodowe, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu lub Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej obligatoryjnie na wniosek 500.000 Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż dwie piąte uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.
4. Ważność referendum ogólnokrajowego oraz referendum, o którym mowa w art. 14, stwierdza Sąd Najwyższy.
5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.

Nie rozumiem osób, którym nie podoba się, że referendum jest dopiero na miejscu 26. Czy to ma znaczenie? Jest referendum w konstytucji? Jest.

Art. 4
3. Organy administracji publicznej i osoby prywatne działają w dobrej wierze.
5. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej mu przez organ administracji publicznej wskutek czynności urzędowej sprzecznej z prawem lub podjętej w złej wierze.

Kwestia dobrej wiary i złej wiary. Rozumiem intencję, tylko się zastanawiam, czy takie coś da się sensownie egzekwować. Kto będzie weryfikował "wiarę"?
Czy nie dałoby się oczekiwanego celu zapisu inaczej sformułować?

Art. 56
Zmiana Konstytucji może nastąpić tylko w drodze ustawy, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub w drodze referendum ogólnokrajowego.

Nie rozumiem zarzutów. Jest referendum. W czym problem.

Uwagi p. BTadeusza i p. Ireneusza o zadłużaniu rozsądne. Ale z drugiej strony mamy sytuację wyjścia z obecnego zadłużenia bez terapii szokowej. Może coś w przepisach przejściowych?

Artykuł 54 powinien być zatwierdzony referendum

Bez sensu, jeśli obywatele chcą zmienić symbole narodowe, to mają referendum z art 56.

Czy konstytucyjnie zapisywać sędziów pokoju? Nie wiem.

Art.8
Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie rozumiem zarzutów odnośnie małżeństwa. Chodzi przecież o to, żeby zapisać małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny w celu zablokowania "małżeństw homoseksualnych".

Art. 13
1. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu.
2. Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej.
3. Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na posła ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten czas bieg przedawnienia w postępowaniu karnym.
4. Poseł może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. W takim przypadku nie stosuje się przepisów ust. 2 i 3.
5. Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Ochrona jest słuszna. Większym zagrożeniem od złoczyńców-posłów jest ich aresztowanie na podstawie fałszywych zarzutów.

oto Paulina Kaufmann

Skoro każdy ponosi...

...odpowiedzialność za siebie, to rodzice nie mogą ponosić odpowiedzialności za małoletnie dzieci. Jest to wyraźna sprzeczność.
Przy okazji, osoby ubezwłasnowolnione też? Chorzy psychicznie a nie ubezwłasnowolnieni, też? To prowadzi wprost np. do odpowiedzialności karnej czy karno-skarbowej albo cywilnej. To jest norma konstytycyjna więc ustawą niższego rzędu tego regulować nie wolno! W takiej sytuacji w/w odpowiedzialności podlegają również dzieci (pytanie czy od poczęcia - i, nie jest to żart!).
Pkt 2 z art. 39 jest idiotyczny bo skoro są niezawiśli i podlegają tylko ustawom a orzeczenie sądowe wynika ze sprawowania przez nich urzędu, to żaden inny organ po za sądem wyższej instancji orzeczenia zmienić nie może. Swoją drogą, jest to podnoszona w doktrynie kwestia pewnej niekonsekwencji wynkającej z instancyjności sądów, bo sądy wyższej instancji mogą orzeczenia zmieniać.
W tym przypadku, ponieważ projekt nie zawiera żadnej wzmianki o jakimkolwiek organie mogącym dokonać wykładni ustawy pod względem jej niekonstytucyjności, z normy konstytucyjnej wynika, że nad sędzią i wydanym przezeń wyrokiem nie ma władzy żaden organ administracyjny.
P.s.
Wczoraj przeoczyłam art. 43, który mówi o badaniu zgodności ustaw z konstytucją przez SN. Jeśli tak, to tym bardziej pkt 2 z art. 39 jest kompletnie bezzasadny.

oto Adsumus

Naród, czy obywatele?

Z treści domyślam się, że chodzi o obywateli. Czemu zatem władza należy do narodu, a nie do obywateli? Utożsamianie obywateli z narodem a la france ,czy pan Michalkiewicz uważam za zły pomysł, wprowadzający bałagan. Naród polski składałby się z narodu polskiego, niemieckiego, białoruskiego, żydowskiego itd.?

Twój komentarz?

Filtered HTML

 • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
 • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.