Krymski most - emocje rosną

Zaniedbałem sprawę krymskiego mostu. Zamierzałem co kwartał informować o postępach w jego budowie, tymczasem ostatnią wzmiankę o nim opublikowałem na Prawicy.net 21 lutego, czyli już blisko pół roku temu.

Zainteresowanym polecam wcześniejszą moją wypowiedź na temat mostu. Tu przypomnę, że będzie on długi na około 19 km, ale jego kluczowy odcinek to dwa łukowe przęsła (samochodowe i kolejowe), pod którymi przebiegać będzie szlak morski łączący Morze Czarne z Morzem Azowskim. Wygląd przęseł pokazuje wizualizacja:

km-1.jpg

Zamontowanie wspomnianych przęseł zaplanowano na sierpień-wrzesień 2017, czyli na teraz. Most jest dziś zbudowany w około 70%. Montaż przęseł wydaje się najtrudniejszą operacją w całej budowie. Gdy już znajdą się one na podporach, to pozostanie tylko nieskomplikowana, choć czasochłonna końcówka prac. Most samochodowy ma być otwarty w 2018 a kolejowy w 2019 roku.

Przęsła łukowe mają po 227 metrów długości, co pozwoli zachować pod nimi tor wodny o szerokości 185 metrów. Podpory sięgają na wysokość 35 metrów nad powierzchnię wody. Dzięki temu pod mostami przepływać będą mogły swobodnie wszystkie statki, pływające po morzach Czarnym i Azowskim. Podpory są już praktycznie gotowe:

km-2.jpg

Gotowe są też oba przęsła. Wybudowano je na brzegu. Ważą po około 5 tys. ton każde:

km-3.jpg

Teraz trzeba z brzegu przenieść je na specjalne pontony, na których dopłyną one do podpór. Tam będą podniesione z pontonów i usadowione na podporach. Pontony wykonano w Sewastopolu i obecnie płyną już one po przęsła. Mam nadzieję, że z końcem września będę mógł poinformować, iż przęsła łukowe posadowiono już na podporach.

Zdjęcia w artykule są kadrami z różnych filmików. Zainteresowanym polecam kilka takich filmików. Pierwszy pokazuje wypłynięcie pontonów z Sewastopola. Widoczna na nim gala okrętowa w sewastopolskim porcie nie jest oczywiście na cześć wypływających pontonów. Po prostu poprzedniego dnia marynarze mieli jakieś swoje święto.

Drugi film jest trochę przeterminowany (z 19 lipca), ale polecam go, bo jest dobrej jakości, a od 3:29 przedstawia bardzo dobrą wizualizację mostu. Trzeci film to wczorajszy materiał rosyjskiej telewizji.

Na koniec ciekawostka. Google Earth publikuje zdjęcia satelitarne całego świata, także Cieśniny Kerczeńskiej, przez którą budowany jest krymski most. W ostatnich latach aktualizacje zdjęć następowały:
2010 - ani razu
2011 - raz (7 października)
2012 - raz (11 czerwca)
2013 - 5 razy (7 lipca, 10, 15 i 17 sierpnia, 10 listopada)
2014 - 11 razy (24 marca, 8 maja, 6 i 17 sierpnia, 5, 8 i 18 września, 3, 6 i 30 października, 4 listopada)
2015 - 9 razy (26 maja, 6, 15 i 22 lipca, 5 i 30 sierpnia, 19 września, 3 października)
2016 - 5 razy (16 kwietnia, 14 maja, 11 i 19 czerwca, 1 lipca).

Po 1 lipca 2016, aż do dziś (3 sierpnia), czyli przez ponad 13 miesięcy, Google Earth nie aktualizowało zdjęć terenu budowy krymskiego mostu. Ciekawe dlaczego.

Piotr Badura

(1953) Ślązak z dziada pradziada, ducha polskiego, z wielką sympatią do Niemiec. W latach 1989-2014 wydawał i redagował lokalne czasopismo "Beczka" (działalność non-profit) we wsi Brynica w gminie Łubniany
Autor miesiąca Prawicy.net w marcu 2012.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
4.36842
Ogólna ocena: 4.4 (głosów: 19)

Dyskusja

oto Piotr Badura

Przęsło już sunie

Jako pierwsze posadowione będzie nad torem wodnym przęsło kolejowe. Przy brzegu, na którym je zmontowano, wykonano dwa pirsy. Przęsło (ponad 6 tys. ton) przejedzie ślizgiem po tych pirsach na pontony, które zawiozą je do miejsca posadowienia. Ślizg już trwa:

zjazd.jpg

Kadr powyżej pochodzi z trwającego 1:22 filmiku, opublikowanego 5 sierpnia.

Dla Rosji Krymski most to sprawa prestiżowa. Dotychczas najdłuższym rosyjskim mostem był przerzucony przez Wołgę w 2009 roku most Prezydencki, liczący niecałe 6 km. Krymski ma mieć 19 km i biec przez morze a nie przez rzekę. To nie lada wyzwanie, a jeszcze gorąca politycznie lokalizacja podnosi rangę budowy.

Budowa Krymskiego mostu jest w Rosji nagłaśniana. Np. na całej długości jednego z trzech pasaży słynnego moskiewskiego GUM-u urządzono wystawę poświęconą Krymskiemu mostowi. Pokazuje ją opublikowany wczoraj film (15:42). Obejrzenie filmu należy traktować jako okazję do obejrzenia jednego z pasaży GUM-u. Gdy ten obiekt powstał (1893), był chyba największą galerią handlową świata.

oto Piotr Badura

Nareszcie płynie

Przęsło kolejowe Krymskiego mostu, które ma być posadowione nad torem żeglugowym Cieśniny Kerczeńskiej, stało od wielu dni na końcach pirsów, czekając na odpowiednią pogodę (bez silnego wiatru). Dziś nastąpił start. Przeniesione na pontony przęsło popłynęło do miejsca przeznaczenia:

start_0.jpg

Warto przypomnieć, że przęsło waży około 6 tys. ton i ma ponad 200 metrów długości. Do miejsca przeznaczenia ma 5 km a tam będzie podniesione na wysokość 35 metrów i usadowione na filarach. Zamieszczone tu zdjęcie to kadr z filmu.

oto Piotr Badura

Nocna dostawa

Ogromne przęsło kolejowe Krymskiego mostu przeholowano z miejsca jego budowy do miejsca przeznaczenia minionej nocy. Rankiem było już na miejscu:

na-miejscu.jpg

Teraz przez dwa dni trwać będzie jego podnoszenie i mocowanie na filarach. zainteresowanym polecam film, z którego pochodzi zamieszczony wyżej kadr. Polecam też film z nocnego transportu przęsła.

Warto przypomnieć, że po oddaniu do użytku Krymski most będzie najdłuższym mostem kontynentu europejskiego.

oto Andrzej

emocje rosną jeszcze mocniej (fake cyrylicą)

Установка ж/д арки Керченского моста отменена

Как стало из­вест­но бук­валь­но только что, уста­нов­ка же­лез­но­до­рож­ной арки Кер­чен­ско­го моста, за­пла­ни­ро­ван­ная на се­год­ня, от­ме­не­на по рас­по­ря­же­нию  суда г. Вроц­ла­ва (Польша).

Ре­ше­ние было при­ня­то се­год­ня, около 08:00 по сред­не­ев­ро­пей­ско­му вре­ме­ни. В ка­че­стве обес­пе­чи­тель­ных мер суд раз­ре­шил Укра­ине вос­поль­зо­вать­ся  во­ен­ной по­мо­щью своих со­юз­ни­ков.

Немед­лен­но по при­ня­тии ре­ше­ния, Укра­и­на об­ра­ти­лась к США, и в район стро­и­тель­ства вы­дви­ну­лись части мор­ских ко­ти­ков, чис­лен­но­стью до 2-х ба­та­льо­нов, с базы Форт-Брэгг (Фейтвилл, Ка­ли­фор­ния, США). По непод­твер­ждён­ным данным, они имеют на во­ору­же­нии, кроме штат­но­го, про­ти­во­тан­ко­вые ком­плек­сы "Джа­ве­лин". 

Оба по­груж­ных пон­то­на, на ко­то­рые сейчас опи­ра­ет­ся арка, за­хва­че­ны вне­зап­ной атакой из-под воды, и в на­сто­я­щий момент идёт бой между  сто­рон­ни­ка­ми Укра­и­ны и  спец­от­ря­дом офи­це­ров-штраф­ни­ков ГРУ, ко­то­рым обе­ща­но снятие взыс­ка­ний, если они сумеют отбить пон­то­ны. 

Кроме того, туда из-под Москвы срочно пе­ре­бра­сы­ва­ют­ся 2 эс­кад­ро­на снай­пе­ров, под­го­тов­лен­ных в   КЦДиТО.  

В район кон­флик­та на­прав­ля­ет­ся но­вей­ший авиа­но­сец "Дже­ральд Форд", чтобы обес­пе­чить под­держ­ку мор­ских ко­ти­ков с воз­ду­ха. Сейчас он на­хо­дит­ся на тра­вер­зе Кон­стан­цы, к Керчи же по­дой­дёт не позже зав­траш­не­го утра.

Прямая ви­део­транс­ля­ция, якобы ве­ду­ща­я­ся со строй­ки, имеет, по оцен­кам спе­ци­а­ли­стов, не менее 17-ти из 20-ти при­зна­ков под­дел­ки, и на самом деле, скорее всего, ор­га­ни­зо­ва­на со спут­ни­ка из района Но­во­си­бир­ска или Ека­те­рин­бур­га. 

Ожи­да­ет­ся, что после уста­нов­ле­ния пол­но­го кон­тро­ля над объ­ек­том [аркой], ко­ман­дир аме­ри­кан­ско­го де­сан­та, кор­вет­тен-пол­ков­ник Стив Гре­го­ри, объ­явит о пе­ре­да­че су­ве­рен­ных прав на него укра­ин­ской сто­роне.

Де­ле­га­ция Ев­ро­пар­ла­мен­та с со­от­вет­ству­ю­щи­ми пол­но­мо­чи­я­ми готова вы­ле­теть месту со­бы­тий в любой момент, с целью под­твер­жде­ния ле­ги­тим­но­сти про­цес­са.

oto Piotr Badura

Dlaczego ja mam tłumaczyć?

Szanowny Panie Andrzeju

Wie Pan dobrze, że większość użytkowników Prawicy.net nie radzi sobie z cyrylicą, a niektórzy czują nawet do niej obrzydzenie. Należy więc tłumaczyć na polski. Tylko dlaczego mam to robić ja, który bardzo słabo znam rosyjski? Poniżej moje bardzo niepewne tłumaczenie:

Dosłownie przed momentem okazało się, że zaplanowana na dziś instalacja przęsła kolejowego Krymskiego mostu została odwołana na mocy postanowienia sądu we Wrocławiu (Polska). Decyzja zapadła dzisiaj około godziny 8:00 czasu środkowoeuropejskiego. Sąd zezwolił Ukrainie na użycie, w charakterze środka zabezpieczającego, pomocy wojskowej swoich sojuszników.

Bezpośrednio po zapadnięciu decyzji Ukraina zwróciła się do Stanów Zjednoczonych i z bazy Fort Bragg (Faithville, Kalifornia, USA) w rejon budowy mostu wyruszyła część amerykańskich sił specjalnych (SEAL) w sile do dwóch batalionów. Według niepotwierdzonych doniesień, oprócz uzbrojenia regulaminowego, mają one na wyposażeniu przeciwpancerne kompleksy "Javelin".

Oba pontony, na których obecnie opiera się przęsło, zostały już zdobyte niespodziewanym atakiem spod wody i w tej chwili trwa walka między zwolennikami Ukrainy oraz specjalnym oficerskim oddziałem karnym GRU, którego członkom obiecano zniesienie sankcji, jeśli odbiją pontony. Ponadto spod Moskwy przerzucane są pospiesznie dwa dywizjony snajperów przygotowane w KCODiT .

W rejon konfliktu skierowany został najnowszy lotniskowiec Gerald Ford. Ma on zapewnić oddziałom SEAL wsparcie z powietrza. Teraz przepływa w rejonie Konstancy a do Kerczu dopłynie jutro rano.

Wideo na żywo, prowadzone rzekomo z placu budowy, ma, według ekspertów, co najmniej 17 z 20 oznak fałszerstwa, i w rzeczywistości jest najprawdopodobniej organizowane przez satelitę z rejonu Nowosybirska i Jekaterynburga.

Oczekuje się, że po wprowadzeniu pełnej kontroli nad obiektem [przęsłem], dowódca wojsk amerykańskich, pułkownik Steve Gregory, ogłosi przeniesienie suwerennych praw do niego na stronę ukraińską.

Delegacja Parlamentu Europejskiego z właściwymi pełnomocnictwami jest gotowa, by w dowolnej chwili udać się na miejsce działań i potwierdzić legalność całego procesu.

Cała ta brednia ukazała się na blogu autora podpisującego się Johann Weiss. Johann Weiss to postać z rosyjskiego serialu "Tarcza i Miecz" (coś w typie Stirlitza). Blog Johanna Weissa wydaje się być składanką głupotek, ale nie sprawdzałem tego dokładnie.

U nas też początkowo walczono z rosyjskim Krymem za pomocą podobnych głupotek, ale potem zrezygnowano, bo było to już żenujące. Tymczasem to, co dzieje się na Krymie, jest fascynujące, także w kontekście politycznym, i nie chodzi o sam tylko most. Napiszę jeszcze szerzej o krymskich sprawach, bo u nas po zaprzestaniu publikacji żenujących głupotek uznano, że najlepszym wyjściem jest zamilczenie tematu.

Pozdrawiam serdecznie

oto Andrzej

Piękne dzięki :-)

za tłumaczenie...

i Panie Piotrze... to jest dowcip, fantazja, żart na kanwie dzisiejszej sytuacji politycznej. I tak to wszyscy Rosjanie odebrali.

oto Piotr Badura

Powinienem był się domyślić, że to blog-żart

Szanowny Panie Andrzeju

Z samego wyboru pseudonimu (Johann Weiss), powinienem był się domyślić, że ten blog to taki żart, zwłaszcza iż widziałem, że inne teksty są w podobnej konwencji. Ale cóż, już kiedyś Panu pisałem, że jestem wolno-myśliciel.

Ale polskie portale, które kiedyś informowały np., że pale mostu, wbite za dnia, nocą znikają, bo wpadają w szczelinę między płytami tektonicznymi, pisały to całkiem serio.

Pozdrawiam serdecznie

oto Piotr Badura

6000 ton na 35 metrów i tylko 20 sekund

Główne przęsło mostu kolejowego nad Cieśniną Kerczeńską jest już podniesione na filary. Operację tę pokazano na filmie poklatkowym (timelapse), więc dla jej obejrzenia wystarczy tylko 20 sekund. Faktyczny czas trwania operacji to 14 godzin.

Skoro przęsło jest już na filarach, to można będzie wznowić żeglugę. Prace przy mocowaniu przęsła do filarów nie będą przeszkadzać. Poniżej zdjęcie posadowionego już przęsła kolejowego (kadr z filmu):

podniesione.jpg

Zainteresowanym polecam cały film (2:14). We wrześniu posadowione ma być przęsło mostu drogowego (autostradowego). Potem będzie już zdecydowanie z górki.

oto Robercik

Budowa kosztownego mostu

Budowa kosztownego mostu świadczy, że Rosjanie nie planowali zdobywać korytarza lądowego łączącego Rosję z Krymem. Proponuję wobec tego poczytać stare nagłówki mediów NATO na terenie III RP gdy budowa była już zaplanowana a nawet w toku:

Wprost (2015): Uwolnią Sawczenko w zamian za korytarz lądowy na Krym

Forsal (2016): Według ekspertów, Rosja może próbować zaatakować wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego, tak by stworzyć korytarz lądowy do Krymu

TVN24 (2014): Rosja może na Ukrainie konsolidować swój stan posiadania, utworzyć korytarz lądowy przez Mariupol na Krym

wPolityce (2014): Korytarz lądowy na Krym? Tylko jednolita i zdecydowana reakcja UE, USA, Kanady, Japonii, Australii może odwrócić rozwój sytuacji...

Gazeta Polska (2016): To całkiem realny scenariusz. Władimir Putin może próbować utworzyć korytarz lądowy na Krym – powiedział gen. Shirreff w rozmowie z BBC.

Niezależna (2014): Putin chce stworzyć korytarz lądowy z Krymu do Naddniestrza
itd. itd.

Czytelnicy zapamiętują takie informacje, ale jako emocje a nie rozumowe fakty. Emocja mówi, że Rosja chce coś tam podbijać, a fakt mówi konkretnie co. Zapamietanie faktu pozwala zweryfikować, że przepowiednia nie sprawdziła się i pora zastanowić się nad medium które nadużywa spekulacji i propagandy. Niestety ludzie zapamiętują głównie stan emocjonalny. To dlatego np. rzucanie G-wnem oraz wazelinienie jest tak skuteczne.

A tutaj info z 2016, że tego mostu nie ma. Portal to kresy24. Nie wiem czy z tego samego nadania co defence24, energetyka24 itd. Wygląda, że tak.

https://kresy24.pl/nigdy-nie-zbudujecie-mostu-z-ro...

Nawet zamieścili zdjęcie jakiegoś zapomnianego molo jako zdjęcia z budowy.

oto Andrzej

dobre zestawienie

kiedyś miałem taki plan, że przez tydzień będę zbierał tytuły polskich publikacji w tv, prasie i portalach, na temat Rosji. Gdzieś koło środy odpadłem od ściany, codziennie było tego 30-40 i same negatywne. Po prostu odlot, nie dałem rady, odrzucało.

A jak się tak zbierze sprzed kilku lat... kiedyś tak zrobiłem o Nord Streamie, co pisała polska prasa, mówili politycy, eksperci. Po prostu obciach, jakie bzdury opowiadali, a i teraz jeszcze bredzą, że niedochodowy, że nie wykorzystany...

Ale na propagandę nie ma rady. Przewaga siły rażenia jest ogromna, a i coraz bardziej grają na psychologicznych sztuczkach, które - sam po sobie się łapię - działają!!! Ot taki prosty greps - fact checking.

No starczy

oto Piotr Badura

Należy iść dalej

Szanowny Panie Roberciku

Bardzo słusznie spostrzega Pan, że Rosjanie absolutnie nie zamierzali w sposób siłowy budować korytarza lądowego do Krymu. Bardzo słusznie spostrzega Pan też, że adresowane do Polaków media głównego nurtu przekonywały uparcie, iż Rosjanie chcą siłowo budować korytarz lądowy do Krymu, a most to ściema.

Po tych dwóch słusznych spostrzeżeniach powinien Pan zadać sobie pytanie, czy media głównego nurtu pisały o siłowym budowaniu lądowego korytarza same z siebie czy raczej na polecenia (wszystkie z tego samego biurka). Wydaje się, że odpowiedź jest oczywista. Pisały na polecenia, płynące z tego samego biurka.

No to teraz znów trzeba zadać pytanie, czy ten, co polecał, wierzył w to, co poleca. Tu też odpowiedź wydaje się oczywista. Nie wierzył. Znał prawdę. Celowo dezinformował lemingi. W artykule pisałem, że Google Earth od połowy 2016 roku aż do dziś nie aktualizuje zdjęć satelitarnych Cieśniny Kerczeńskiej, choć wcześniej robił to co kilka tygodni. Ale ten od biurka zapewne zna aktualne zdjęcia satelitarne Cieśniny Kerczeńskiej.

Media głównego nurtu w Polsce informują pod dyktando amerykańskie, więc na koniec najciekawsze pytanie: Do czego Amerykanom było potrzebne dezinformowanie Polaków w sprawie sposobu skomunikowania Krymu z Rosją?

Pozdrawiam serdecznie

PS. Proszę dostrzec w moim artykule informację, że Google Earth gwałtownie zintensyfikowało aktualizację zdjęć Cieśniny Kerczeńskiej już w 2013 roku.

oto Krzych Adam

Hmm?

Gdzie te emocje rosną? Oczywiście widzę, że szanownemu Autorowi emocja urosła, ale komu i gdzie jeszcze te emocje tak rosną?

oto Piotr Badura

Nie chciałem wskazywać palcem...

Szanowny Panie Krzychu Adamie
Nie chciałem wskazywać palcem, komu najbardziej rosną emocje, bo lubię Ukraińców. Mam zresztą odległego przodka, który był chyba Ukraińcem. Inna sprawa, że Rosjanom też emocje (patriotyczne) rosną i wcale się nie dziwię. Ten most i wszystko inne, co się tam dzieje, to dla Krymu wydarzenia epokowe.
Pozdrawiam serdecznie

oto Piotr Badura

Żegluga wznowiona

Żeglugę pod Krymskim mostem wznowiono już wczoraj. Na YouTube natychmiast pojawiły się filmy ze statkami płynącymi pod mostem. Polecam szczególnie film zrobiony przy pomocy drona. Trwa niecałe dwie minuty (1:48). Poniżej kadr z tego filmu:
statek.jpg

oto Piotr Badura

Nawet na Prawicy.net

Z kronikarskiego obowiązku odnotowuję fakt, że emocje związane z Krymskim mostem (zwanym też Kerczeńskim) ujawniają się nawet na Prawicy.net. Pan Olrob, zapewne w dobrej wierze, szerzy tu antymostową propagandę. Pisze o tym moście:

Już od dawna próbowano go zbudować, ale tektonika niweczyła ludzkie plany.


Myślę że prośba do pana Olroba, by wskazał, kiedy konkretnie tektonika zniweczyła plany w sprawie Krymskiego mostu, postawiłaby go w kłopotliwej sytuacji.

oto Piotr Badura

Aktualizacja - 12 października 2017

Wczoraj wyruszyło do miejsca przeznaczenia główne przęsło drogowe Krymskiego Mostu:

11-10-2017.jpg

Waży ono 5,5 tys. ton, czyli jest o tysiąc ton lżejsze od ustawionego już przęsła kolejowego. Podnoszenie przęsła na filary zapewne już trwa, albo wkrótce się rozpocznie. Czas zamknięcia toru wodnego nie może przekroczyć 72 godzin, więc lada moment powinien być na YouTube film z zainstalowanymi już oboma przęsłami. Dziś polecam dwa filmiki (1, 2). Zdjęcie, którym zilustrowałem komentarz pochodzi z pierwszego z nich.

oto Krzych Adam

Hmm?

Chyba raczej jakieś igristoje?

igristoje

oto Piotr Badura

Aktualizacja - 21 grudnia 2017

Wczoraj miało miejsce doniosłe wydarzenie. Połączono brzegi tamański i kerczeński przez zamknięcie ostatniej luki mostu samochodowego. Teraz już tylko izolacje, instalacje, asfalt, latarnie i bariery, czyli takie bardziej zwyczajne prace. Jest na nie cały rok, czyli bardzo dużo czasu.

Zamknięcie ostatniej luki (przy przęśle nad torem żeglugowym) miało nastąpić do 31 grudnia. Nastąpiło 20 grudnia. Budowniczowie będą więc mogli spokojniej świętować. Na zdjęciu poniżej most po scaleniu:

most-20.xii_.jpg

Zdjęcie jest kadrem z filmu (12:26), który polecam. Jeśli ktoś chce czegoś bardziej ideowego, to polecam film (3:22) pod przewrotnym tytułem: Cały Krym. Krymski most, którego nie ma i nie będzie, bo być nie może.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.